Điểm trúng tuyển các năm
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO KHOA CNTT&TT (mã DDI) THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPTQG:

-Điểm chuẩn năm 2017:

Ngành QTKD: 15.5đ

Ngành CNKTMT: 15.5đ

Ngành CNTT: 17đ

-Điểm chuẩn năm 2018:

Ngành QTKD: 16đ

Ngành CNKTMT: 15.5đ 
Ngành CNTT: 17đ

Ngành CNTT (đặc thù): 16.5đ

-Điểm chuẩn năm 2019:

Ngành QTKD: 18.75đ

Ngành CNKTMT: 17đ

Ngành CNTT: 19.75đ

Ngành CNTT (đặc thù)

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO KHOA CNTT&TT (mã DDI) THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

-Điểm chuẩn năm 2017:
           N
gành QTKD: 18đ

Ngành CNKTMT: 19đ

Ngành CNTT: 19.5đ

-Điểm chuẩn năm 2018:

Ngành QTKD: 23đ

Ngành CNKTMT: 21đ

Ngành CNTT: 22.3đ

Ngành CNTT (đặc thù): 21.5đ

-Điểm chuẩn năm 2019:

Ngành QTKD: 22.45đ

Ngành CNKTMT: 16.8đ

Ngành CNTT: 22.8đ

Ngành CNTT (đặc thù): 19đ

BÌNH LUẬN